Offensiv destinationsutveckling – Kustvägen Sydost/Östra skärgården

2015-2016 genomförde Karlskrona kommun och företagarföreningen Kustvägen Sydost en förstudie kallad Destinationsutveckling kustvägen sydost/östra skärgården. Ett av målen för denna förstudie var att den skulle ge ett bra underlag för ett genomförandeprojekt. Karlskrona kommun påbörjade projektet våren 2015 som januari 2016 övertogs av företagarföreningen Kustvägen Sydost.
Det har under flera år utvecklats ett mycket bra samarbete besöksföretag emellan på den sydöstra delen av Blekinge där event som Sparrissafari, Lilla vårmarknaden, Torhamns marknad m.fl. har varit bra exempel på framgångsrika samarbeten. Kustvägen har mycket goda förutsättningar för utveckling av kustvägen som besöksmål, men det krävs nu att samarbetet lyfts till ett plan där inte bara det ideella samarbetet räcker för att bli ett seriöst besöksmål. Vi behöver ta ett krafttag kring utveckling av turistleder för cykling och vandring, vi behöver se till att våra sevärdheter blir uppmärkta och mer lättillgängliga för besökare. Vi behöver skapa samarbetsformer för mathantverkare, hantverkare, boenden, och matställen. Vi behöver skapa möjligheter för nya (unga) människor med önskan att starta upp ny besöksverksamhet. Detta projekt kommer att ha som huvudsyfte, med utgångspunkt från förstudien, att skapa förutsättningar till varaktigt företagande och vidare utveckling av Kustvägen Sydost som besöksmål.

Hösten 2018 blev vårt projekt antaget och vi är nu mitt uppe i arbetet.

Marknadsplan

En gemensam marknadsplan görs för besöksnäringen inom området. Denna görs i samverkan med det arbete som görs inom respektive arbetsgrupp. Planen skall vara ett arbetsdokument för föreningens arbete med besöksutvecklingen i området, under projektet men även efter projektets slut. Planen skall omfatta en femårsperiod med start från andra projektåret.

Arbetsgrupp - Det historiska Kristianopel

Möjligheten att tydliggöra det historiska Kristianopel utreds. Leder specificeras. Informationstavlor produceras och sätts upp..

Arbetsgrupp - Event

Inom området förekommer ett antal olika event under verksamhetsåret där Kustvägens Sparrissafari är det mest kända och besökta. Arbetsgruppen skall arbeta med att skapa en bestående organisation för samtliga events samt skapa en eventstruktur som, över året, tar tillvara på de olika aktörernas erbjudanden och matchar detta mot olika grupper av besökare.

Arbetsgruppen skall också undersöka möjligheter till samverkan med andra aktörer, t ex Stena Line och bussreseföretag, för att skapa nya erbjudanden, i form av paket eller event.

Arbetsgrupp - Mathantverk, Restaurang/Café

Företagare som sysslar med mathantverk organiseras i en arbetsgrupp. Ett kompetensutvecklingsprogram definieras och genomförs. Gruppen tar också fram en marknadsplan med relevanta aktiviteter och genomför dessa. Projektledningen organiserar och leder gruppens arbete under de två första åren samt lägger grunden för att gruppen skall kunna fortsätta att fungera även efter projekttidens slut.

Företagare som sysslar med restaurang- eller caféverksamhet organiseras i en arbetsgrupp. Ett kompetensutvecklingsprogram definieras och genomförs. Gruppen tar också fram en marknadsplan med relevanta aktiviteter och genomför dessa. Projektledningen organiserar och leder gruppens arbete under de två första åren samt lägger grunden för att gruppen skall kunna fortsätta att fungera även efter projekttidens slut.

Arbetsgrupp - Boende

Företagare som erbjuder boende organiseras i en arbetsgrupp. Ett kompetensutvecklingsprogram definieras och genomförs. Gruppen tar också fram en marknadsplan med relevanta aktiviteter och genomför dessa. Projektledningen organiserar och leder gruppens arbete under de två år samt lägger grunden för att gruppen skall kunna fortsätta att fungera även efter projekttidens slut.

Cykel- och vandringsleder

Möjliga cykel- och vandringsleder kartläggs. Cykelkartan revideras och utökas. Samråd sker med berörda aktörer såsom Länsstyrelsen i Blekinge, Blekinge Arkipelag och berörda markägare. Leder märks upp

Producerad av STUDIO46